Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Informace poskytované subjektu údajů 

Zpracování osobních údajů patří k našim důležitým činnostem. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“). 

Totožnost a kontaktní údaje správce: LEDIC Training s.r.o., se sídlem Křeč 117, PSČ 394 95, IČO: 09997466, spisová značka: C 346099 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@ledictraining.cz, tel.: +420 226 226 790.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny: Splnění smlouvy o poskytnutí služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. předpisy v oblasti vedení účetnictví), ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení, vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce, vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání a zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní základ pro zpracování: Zpracování je nezbytné pro (a) splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení, (b) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení a (c) účely oprávněných zájmů správce či třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Oprávněnými zájmy správce jsou ochrana práv správce v souvislosti s vymáháním pohledávek vůči subjektu údajů, vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání a zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: Příjemci, jimž má správce povinnost dle obecně závazných právních předpisů osobní údaje zpřístupnit, soudy, jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování a zpracovatelé osobních údajů.

Správce neplánuje předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje subjektu údajů budou správcem uloženy po dobu promlčecí doby vztahující se k vymáhaným pohledávkám a dále po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy, případně po dobu, po kterou bude trvat oprávněný zájem na jejich uložení ze strany správce. 

Subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše za podmínek obecného nařízení. 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které správce zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů. Správce takové osobní údaje nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).


LEDIC Training s.r.o.