Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále „smlouva“) uzavírané mezi společností LEDIC Training s.r.o., se sídlem č.p. 117, 394 95 Křeč, IČO: 09997466, spisová značka: C 346099 vedená u Městského soudu v Praze (dále „poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese https://lscenter.cz/ (dále „e-shop“).

1.2 Na základě smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout služby objednateli a objednatel se za to zavazuje zaplatit cenu služby dle ceníku uvedeného v e-shopu. 

1.3 Ujednání obchodních podmínek se vztahují na všechny objednatele, a to však s výjimkou ujednání čl. 7, které se vztahuje pouze na objednatele, kteří jsou spotřebiteli.  

1.4 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

1.5 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.


2 POSKYTOVANÉ SLUŽBY, POUKAZY

2.1 Poskytované služby jsou uvedeny v nabídce e-shopu (dále „služby“).

2.2 V e-shopu nabízené poukazy spočívají v právu objednatele na odběr služby v hodnotě na poukazu uvedené. Samotný poukaz má tak povahu služby (je službou), přičemž po jeho pořízení slouží jako jeden z platebních prostředků pro účely zaplacení ceny ostatních v e-shopu nabízených služeb (dále „poukaz“).

2.3 Objednatel bere na vědomí, že:

(a) poukaz lze uplatnit do vyčerpání hodnoty na něm uvedené, a to v době jeho platnosti;

(b) poskytovatel neposkytuje náhradu za ztracený/zničený poukaz;

(c) objednatel nemá právo vyměnit poukaz za jiný;

(d) poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné uplatnění poukazu třetí osobou;

(e) pokud je cena služby dle příslušné objednávky nižší, než je hodnota poukazu, nevyčerpaná hodnota poukazu se nevrací; tím není dotčena možnost uplatnit zbývající nevyčerpanou hodnotu poukazu v době jeho platnosti na zaplacení služby podle další (jiné) objednávky; a

(f) pokud je cena služby dle příslušné objednávky vyšší, než je hodnota poukazu, doplatí objednatel zbývající část ceny služby ostatními způsoby stanovenými pro zaplacení ceny služby.


3 UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Objednatel může přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání služeb s registrací nebo bez registrace (dále „uživatelský účet“).

3.2 Při registraci v e-shopu a při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za úplné a správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Objednatel nemá právo umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami.

3.5 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 3 (tři) roky nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy.

3.6 Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4 PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY, DORUČENÍ POUKAZU

4.1 Veškerá prezentace služeb umístěná v e-shopu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto poskytovatel nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář (objednávka) v e-shopu. 

4.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku akceptace objednávky objednatele ze strany poskytovatele, a to doručením přijetí objednávky (akceptací) poskytovatelem na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Přijetí objednávky předchází zaplacení ceny služby. 

4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.

4.5 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny služby v e-shopu nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen poskytnout objednateli službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli bylo již zasláno přijetí objednávky (akceptace).

4.6 V případě služby – poukazu poskytovatel současně nebo nejpozději do 5 (pěti) dnů od uzavření smlouvy doručí poukaz na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.


5 CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena služeb je uvedena v ceníku v e-shopu, a to včetně všech daní a poplatků.

5.2 Platební podmínky (způsoby zaplacení ceny služby) jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky v e-shopu.

5.3 V případě, že objednatel hradí cenu služby dle příslušné objednávky prostřednictvím poukazu a cena služby dle takové objednávky je nižší, než je hodnota poukazu, nevyčerpaná hodnota poukazu se nevrací; tím není dotčena možnost uplatnit zbývající nevyčerpanou hodnotu poukazu v době jeho platnosti na zaplacení služby podle další (jiné) objednávky.

5.4 V případě, že objednatel hradí cenu služby dle příslušné objednávky prostřednictvím poukazu a cena služby je vyšší, než je hodnota poukazu, doplatí objednatel zbývající část ceny služby ostatními způsoby stanovenými pro zaplacení ceny služby.

5.5 Do 10 (deseti) dnů poté, co bude uzavřena smlouva, poskytovatel doručí objednateli řádný daňový doklad na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 


6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, tedy zejména občanským zákoníkem a v případě, že je objednatelem spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH ZE SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

7.1 Ustanovení tohoto čl. 7 se použijí na smlouvu, která je uzavírána s objednatelem, který je spotřebitelem a na závazky z ní vzniklé.

7.2 Uzavřená smlouva bude uložena u poskytovatele s tím, že poskytovatel k ní objednateli umožní přístup k jeho výzvě.

7.3 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

7.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny v e-shopu v záložce „JAK REZERVOVAT“.

7.5 Objednatel má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

7.6 Pro poskytovatele neexistují žádné kodexy chování, které jsou pro něj závazné. Poskytovatel ani dobrovolně nedodržuje jakékoliv jiné kodexy chování.

7.7 Poskytovatel neprodleně objednateli prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdí obdržení objednávky. Za potvrzení obdržení objednávky se považuje i doručení přijetí objednávky (akceptace) poskytovatelem objednateli dle čl. 4.3.

7.8 Poskytovatel poskytne objednateli v textové podobě kromě znění smlouvy (přijetí objednávky (akceptace)) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku obsaženého v potvrzení objednávky.

7.9 Odstoupení od smlouvy

7.9.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy.

7.9.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy objednatel o svém odstoupení od smlouvy informuje společnost LEDIC Training s.r.o., se sídlem č.p. 117, 394 95 Křeč, IČO: 09997466, spisová značka: C 346099 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@ledictraining.cz  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Objednatel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz příloha č. 1 obchodních podmínek), není to však jeho povinností. 

7.9.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.9.4 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, poskytovatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku objednatelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání poskytovatelem nabízený). Pro vrácení plateb poskytovatel použije stejný platební prostředek, který objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud objednatel výslovně neurčí jinak. V žádném případě objednateli tím nevzniknou další náklady.

7.9.5 Při odstoupení od smlouvy týkající se služby – poukazu poskytovatel provede zneplatnění poukazu tak, aby jej nebylo možné použít. Poukaz objednatel nemusí zasílat zpět. 

7.9.6 V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku objednatel nemůže odstoupit od smlouvy týkající se služby - poukazu v případě, že objednatel poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy již uplatnil.

7.9.7 V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou jiné služby než poukaz (využití volného času), pokud poskytovatel tyto služby (plnění) poskytuje v určeném (rezervovaném) termínu.

7.10 Objednatel prohlašuje, že veškerá sdělení poskytovatele vůči objednateli byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva. 

7.11 Poskytovatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči objednateli jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

7.12 V případě, že dojde mezi poskytovatelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz  

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Informační povinnost poskytovatele vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů objednatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.


9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti ve smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

9.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2022.

Příloha 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - poukaz (spotřebitelé)

-   Adresát LEDIC Training s.r.o., se sídlem č.p. 117, 394 95 Křeč, IČO: 09997466, spisová značka: C 346099 vedená u Městského soudu v Praze

-   Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

-   Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

-   Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

-   Adresa spotřebitele/spotřebitelů

-   Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

-   Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.